ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ข่าวสาร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 29 October 2011 05:45

               สภามหาวิทยาลัยอีสาน อนุมัติให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเพียง 4 แห่งคือ 


1.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดสกลนคร(โรงเรียนสว่างแดนดิน) (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2550)

2.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดหนองบัวลำพู (โรงเรียนสมบูรณ์วิทย์) (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553)

3. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี (ศูนย์ SLOT)(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553)  

4. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิ(วิทยาลัยพลศึกษา)(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553)

 

              ผู้ที่การดำเนินการจัดการเรียนการสอน  หรือยังไปเรียนในสถานที่นอกเหนือจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในปัจจุบัน   ให้ยุติการกระทำดังกล่าว เพราะถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบ มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองผลการเรียน เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ.  และจะมีความผิดตามกฎหมาย

                        ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย(ใหม่) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสาน หรือติดต่อ รศ.ดร.นีออนพิณประดิษฐ์   (รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

              การรับปริญญาในปีการศึกษา 2554

             นักศึกษาปริญญาโททุกหลักสูตรที่ต้องการรับปริญญาบัตรภายในปีการศึกษา 2554ให้รีบดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม  2554  เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวอาจถูกตัดสิทธิในการเข้ารับปริญญาบัตรในปี  2554

Last Updated on Friday, 04 November 2011 17:37