หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน  4 หลักสูตร pastarchives


  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
  • หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต M.Ed.
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต M.Acc.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration Program

ปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (รป.ม.)

Master of Public Administration  (M.P.A.)

หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต M.Ed.

ชื่อหลักสูตร   

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Master of Education Program in  Education ADMINISTRATION


2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Master of Education Program in Curriculum and Instruction Development

ปริญญา

1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Administration)

2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
Master of Education (Curriculum and Instruction Development)

ศษ.ม.(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
M.Ed. (Curriculum and Instruction Development)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Master of Business Administration Program in Management

ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)  

Master of Business Administration (Management)

บธ.ม.(การจัดการ)

M.B.A. (Management)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต M.Acc.

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of  Accountancy

ปริญญา

บัญชีมหาบัณฑิต    

Master of Accountancy

บช.ม.

M.Acc.